Đây thôn Lạm Phát

Đây thôn lạm phát

Sao em không về xem bão giá,

Từ mấy ngày qua chới với luôn.

Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ,

Bão giá quây quanh mặt xanh dờn.

Giá theo lối giá lương đường lương,

Đời sống hôm nay thật thảm thương.

Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá,

Có trụ qua mùa bão giá không?

Mơ đến ngày nao đến ngày nao,

Lương mình được lãnh tăng thật cao.

Điện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ,

Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào.

~~ (Hàn Mặc Cảm) ~~

Advertisements

Bài thơ cho ông Xăng

Vịnh Xăng Tăng

Lẳng lặng nhìn xăng nó mới tăng,

Nó tăng theo kiểu một cái… pằng…

Phen này ông quyết đi xe đạp…

Vừa đẹp vòng mông, khỏi sợ lăn.

Lẳng lặng nhìn xăng nó cứ tăng,

Nó tăng như thế, đếch dám ăn,

Phen này ông quyết đi Khơ-mể (Khmer-Cambodia)

Làm việc lăn tăn cũng đủ ăn.

Lẳng lặng nhìn xăng tăng tiếp tăng,

Nó tăng như thể… mai hết tăng…

Phen này ông quyết đi buôn lựu (lựu đạn)

Bảo đảm có kẻ chết vì xăng…

Xăng tăng, tăng mãi, tăng, tăng, tăng,

Oằn lưng cho lắm, chẳng đủ ăn.

Mong sao HR tấu với sếp

Lương tháng tăng đều… hơn xăng tăng…

Tác giả : Trần Tế Xăng.